دختری با آتل شبانه عروسک درست می کند

شکستگی استخوان در بازو می تواند بسیار دردناک باشد. کوچکترین حرکت باعث درد می شود و می تواند منجر به آسیب بیشتر شود.

در صورت شکسته شدن بازو، در اسرع وقت پس از آسیب، باید از آتل شبانه استفاده کرد.

می توانید از وسایل خانه یک آتل موقت بسازید. شکستگی بازو با آتل بداهه باید در اسرع وقت توسط پزشک متخصص معاینه شود تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

در موارد شکستگی شانه، بی حرکتی اندام آسیب دیده با استفاده از آتل ایجاد می شود.

لاستیک استاندارد به گونه ای اعمال می شود که از کتف سمت سالم می رود، مفاصل شانه، آرنج و مچ دست را می گیرد. در همان زمان، دست با کف دست به سمت بدن چرخانده می شود.

لاستیک بانداژ شده و دستش روی روسری آویزان شده است.

بیحرکتی با استفاده از وسایل بداهه را می توان به شرح زیر انجام داد. در سمت کف دست و ساعد، یک تخته (یک تکه تخته سه لا، چوب، چوب قلم مو) کشیده شده و بانداژ می شود.

سپس همان تخته ها را با دقت زیادی از جلو و پشت شانه در تمام طول آن بانداژ می کنند. در ناحیه مفصل آرنج، تخته های واقع در شانه و ساعد با چند باند به هم بسته می شوند.

در صورت عدم وجود آتل، بازو را می توان به بدن بانداژ کرد.

در صورت شکستگی استخوان، یک آتل استاندارد از وسط شانه تا انگشتان دست گذاشته می شود، لحظات باقیمانده بی حرکتی مانند شکستگی های شانه است.

تثبیت با وسایل بداهه به همان روشی که برای شکستگی های شانه انجام می شود.آنها برای آسیب های خاصی که نیاز به بی حرکتی مفصل آرنج دارند استفاده می شوند.

چنین آتل‌هایی خم شدن و اکستنشن در آرنج را محدود می‌کنند، اما قادر به جلوگیری از سوپیناسیون یا پرونیشن ساعد نیستند.